Initiatief Bewust Bodemgebruik reikt staatssecretaris IenW de hand

Na een uitgebreid dialoogtraject komt het Initiatief Bewust Bodemgebruik tot de conclusie dat de kabinetsambities en maatschappelijke doelen een beslag leggen op land en het bodem- en watersysteem. Het Initiatief biedt een handreiking om te komen tot een bewustwordingscampagne en een langetermijnvisie voor het duurzaam inzetten van het natuurlijk systeem.

“Het gaat niet goed met de bodem in Nederland! Ze daalt, ze verdroogt, ze verliest vruchtbaarheid, ze verdicht, ze verzilt en ze verzuurt. En dat terwijl we de bodem en het daarmee samenhangende watersysteem zo hard nodig hebben. Daarom roept het Initiatief Bewust Bodemgebruik op tot zorg en aandacht voor het gebruik van het bodem- en watersysteem in de grote transities die op dit moment plaatsvinden.” Zo begint de brief die het Initiatief Bewust Bodemgebruik op 17 september 2018 aan Stientje van Velthoven, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, heeft gestuurd. De brief is het resultaat van een dialoogtraject namens Elaine Alwayn en Lilian van den Aarsen (IenW), Hugo von Meijenfeldt (nationaal coördinator duurzame ontwikkelingsdoelen) en het Initiatief Bewust Bodemgebruik.

De brief vervolgt: “Met de transities naar een circulaire economie, naar een duurzame energievoorziening en naar een klimaatrobuust Nederland, neemt de druk op het bodem- en watersysteem toe. De ervaring leert dat het onbewust omgaan met het systeem leidt tot forse maatschappelijke kosten die in de miljarden lopen, bijvoorbeeld de kosten van bodemdaling in het veenweidegebied, verzakking van infrastructuur, bodemverontreiniging, paalrot en wateroverlast door verstening. Dit vraagt erom dat het systeem ‘aan de voorkant’ verankerd is in langetermijnbeleid. Bewustwording en een goede kennis- en informatie-infrastructuur zijn daarbij evident.”

Volgens het Initiatief Bewust Bodemgebruikt ligt het voor de hand dat mevrouw Van Velthoven, als verantwoordelijke voor het algemeen bodembeleid, het initiatief neemt tot een integrale visie. Het Initiatief biedt aan hiervoor een richtinggevende agenda op te stellen en haar netwerk, kennis en ervaringen in te zetten.

>> Lees het nieuwsbericht en de brief

<< Ga naar het overzicht