Over KOBO

Missie
Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) wil binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken. Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo verbindt KOBO het hoger onderwijs met de praktijk: studenten worden met praktijkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten verbonden aan bedrijven, kennisinstituten en overheden rondom het thema bodem en ondergrond. De kennis die hieruit voorkomt, deelt KOBO met het netwerk. KOBO onderzoekt de mogelijkheden om (les)materiaal te delen, bijvoorbeeld via de Bodembreed Academie.

Visie
Het werkveld van bodem en ondergrond verandert continu. Maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, gezondheid, verstedelijking, mobiliteit en digitalisering spelen een belangrijke rol. Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. De implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de noodzakelijke transities in het domein van de leefomgeving vraagt om anders opgeleide bodemprofessionals, die transdisciplinair kunnen werken en bodem en ondergrond in een breed perspectief kunnen plaatsen: van winning van delfstoffen en energie, tot alternatieven bieden voor de stikstofcrisis, van omgaan met stedelijke ruimtedruk tot stijging van de zeespiegel en van archeologie tot civiel techniek.

We staan voor de opgave de bodem en ondergrond veel beter en vooral duurzamer te benutten. Daarvoor is het onder meer van belang de activiteiten onder en boven de grond zó op elkaar af te stemmen dat de eigenschappen van de bodem zo goed mogelijk worden gebruikt. Deze manier van beheer, behoud en ontwikkeling van de Nederlandse bodem en ondergrond vraagt om een toename van studenten die als afgestudeerde bodemprofessionals met hoogwaardige kennis en vaardigheden in integrale gebiedsprocessen een rol kunnen spelen.

Doelstelling
KOBO is een platform dat bedrijfsleven, (de)centrale overheden en onderwijs- en kennisinstellingen aan elkaar verbindt, en als een spin in het web bijdraagt aan de noodzakelijke, onderlinge verbindingen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de verschillende overheden. Het platform verzamelt actuele kennis, initieert (regionale) projecten die als praktijk-, stage- en afstudeeropdrachten kunnen worden uitgevoerd, zorgt voor uitwisseling van studenten en organiseert gastcolleges. KOBO stimuleert nieuw vakmanschap: zowel gedegen technische kennis als vaardigheden om verbindingen te leggen met andere vakgebieden. Met projecten waarin studenten uit verschillende opleidingen aan een opdracht uit het werkveld werken, wil KOBO ook inspiratie bieden aan het werkveld om verbrede blik op bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijke projecten.

Organisatie
Het KOBO-netwerk wordt aangestuurd door het KOBO-ontwikkelteam. Dit team bestaat uit:

 • Geert Roovers (Saxion hogeschool, trekker)
 • Femke Tomas (Saxion hogeschool, trekker)
 • Corinne Koot (Witteveen+Bos)
 • Marjon Verhoeven (Avans Hogeschool)
 • Paul Oude Boerrigter (Sweco)
 • Karin Sant (SIKB)
 • Bart van der Ven (Nationaal Water- en Bodemtraineeship)
 • Wilko van Zijverden (Saxion hogeschool)
 • Arvid de Rijck (Witteveen+Bos, ambassadeur Oost)
 • Joris Rooiman (gemeente Hengelo, ambassadeur Oost)
 • Emiel Elferink (Van Hall Larenstein, ambassadeur Noord)
 • Nanda Sweres (Hogeschool Rotterdam, ambassadeur West)

Het ontwikkelteam wordt ondersteund door Marleen Nijkamp van Saxion hogeschool.

Contact met het ontwikkelteam? Mail naar info@kobo-ho.nl.

Partners
KOBO is verbonden met diverse organisaties op het gebied van bodem en ondergrond. Het netwerk vormt de basis voor het uitwisselen en ontwikkelen van van kennis, praktijkopdrachten en experts.

Antea Group

Barbara Evers
barbara.evers@anteagroup.com
0653967972
Website

Avans Hogeschool
Website

Deltares

Hilde Passier
hilde.passier@deltares.nl
0657565065
Website

Gemeente Hengelo
Website

Gemeente Rotterdam
Website

HAS Den Bosch

Sander van Delden
S.vanDelden@has.nl
0888903245
Website

Hogeschool Rotterdam
Website

Hogeschool Utrecht

Annemiek van der Meijden
annemiek.vandermeijden@hu.nl
0884818795
Website

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Remco de Boer
remco.de.boer@rws.nl
088-6027287 / 06-46372864
Website

Saxion

Bauke de Vries
b.j.devries@saxion.nl
06-51102749
Website

Sveco

Paul Oude Boerrigter
paul.oudeboerrigter@sweco.nl
0620609559  
Website

VanHall Larenstein Leeuwarden

Gerrie Koopman
gerrie.koopman@wur.nl
0582846228
Website

Witteveen+Bos

Rob Dijcker
rob.dijcker@witteveenbos.com
0570697377
Website