Oude Boerrichter

Paul Oude Boerrichter
Senior adviseur Bodem
Sweco
paul.oudeboerrigter@sweco.nl

ir. P.B.J.M. (Paul) Oude Boerrigter (1962) is opgeleid op de Landbouwuniversiteit Wageningen: Cultuurtechniek, met specialisatie hydrologie. Hij adviseert bedrijven en overheden over bodembeheer (milieutechnische, beleidsmatige, juridische en financiële aspecten) en over het aspect bodem en ondergrond in gebiedsontwikkeling. Hij coördineert de werkzaamheden binnen het team Bodem op het gebied van beleidsstudies, ecosysteemdiensten en bodembeheer. Van 1997-2002 heeft Paul tijdens een detacheringsopdracht voor het toenmalige ministerie van VROM de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie ondersteund in de functie regiocoördinator.

Paul was de afgelopen jaren voorzitter van het kennisnetwerk bodembeheer binnen Grontmij (nu Sweco). Het kennisnetwerk stimuleert productontwikkeling, zorgt voor kennisontwikkeling en -ontsluiting en zorgt voor kwaliteitsborging van geleverde producten van een groep van honderd adviseurs.