Mark

Bart van der Mark
Bodemverontreiniging, bodemenergie
Arcadis
Bart.vanderMark@arcadis.nl
06 27 06 05 04

Bart van der Mark heeft meer dan tien jaar ervaring in het milieuwerkveld. Vanuit de traditionele bodemverontreinigingsproblematiek heeft hij zich verbreed tot adviseur op het gebied van duurzaam gebruik van de ondergrond. Bodemenergie is de afgelopen jaren het hoofdonderwerp geweest.

In zijn baan bij AgentschapNL heeft Bart het IPO, de VNG en het ministerie van IenM ondersteund binnen het samenwerkingsprogramma WKO. Binnen dit programma is o.a. het nieuwe wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen tot stand gekomen, waarbij Bart een actieve rol heeft gespeeld. Daarnaast was Bart binnen het programma projectleider voor de WKO-tool, het dossier registratie en het dossier onderzoek. Door zijn ervaringen binnen het samenwerkingsprogramma is Bart goed op de hoogte van de actuele beleidsprocessen en de impact daarvan op gemeenten en provincies. Deze ervaring past hij nu toe in het adviseren van gemeenten over de manier waarop zij de mogelijkheden die het nieuwe besluit hen biedt, kunnen gebruiken.

Bart kan gastcolleges verzorgen over onder meer:

  • Verkenning water, bodem en energie Zwolle Zuid-West
  • Masterplangebieden gemeente Zoetermeer
  • Meervoudig watergebruik Ugchelen, Apeldoorn
  • Bodemenergie en -beleid in brede zin waarbij ingegaan wordt op techniek en uitdagingen voor ondergrond
  • Gebiedsgericht grondwaterbeheer in brede zin